ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

beautysmile

shineelegant

wellnessman

happiness

relaxface

waterclean

brightpeace

harmony

balancebest

uniqueskin

woman

Adatkezelési Tájéokztató

Vissza Back

A Mandarin Beauty Szalon Adatkezelési Tájékoztatója

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) ismerteti a www.mandarinbeauty.hu honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetése és használata során alkalmazott adatvédelmi elveket és adatkezelési gyakorlatot. A Tájékoztató összeállításakor a Mandarin Beauty Szalon - Ottina Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 57-59.) (továbbiakban: Adatkezelő) különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelők

Mandarin Beauty Szalon

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 57-59. Adószám: Képviselő: Telefon: E-mail: info@mandarinbeauty.hu

I. Fogalmak

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak:

Érintett

Az a természetes személy, akire nézve az adatkezelő Személyes adatokat kezel (továbbiakban: Felhasználó).

Személyes adat

Az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – ,valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges/érzékeny adat

A faji vagy etnikai származásra, a nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Adatkezelési alapelvek

A jelen Tájékoztató a Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit és gyakorlatát tartalmazza, melyeket az üzemeltető saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Az Adatkezelő adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen (pl. üzenetküldés, vendégkönyv bejegyzés írása), bizonyos esetekben (pl. ajándékkártya megrendelése) pedig szerződés vagy jogi kötelezettség teljesítésén alapul, melynek megvalósítására a Szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. A Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az weboldal használata során általa közölt Személyes adatai, illetve a róla generált adatok felhasználásra kerüljenek. Az adatokat kizárólag abból a célból használjuk, amely célból a Felhasználó megadta azokat (célhoz kötöttség elve - pl.: kapcsolatfelvétel üzenetküldő űrlap segítségével, ajándékkártya megrendelésével kapcsolatos szerződéses és jogi feltételek), a gyűjtött adatok köre az adatkezelés céljainak megfelelő és ahhoz szükséges (adattakarékosság elve). Az Adatkezelő adatbázisában szereplő adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük a szolgáltatások nyújtásához, a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. Az Adatkezelő és az Felhasználó érdekében áll, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság elve). Az Adatkezelő körültekintően védi a felhasználók személyes adatait. Honlapunkon számos biztonságtechnológiai eljárást (pl. biztonságos http kapcsolat, űrlapok védelme recaptcha-val) alkalmazunk annak érdekében, hogy védjük weboldalunkat a jogosulatlan felhasználástól és megőrizzük felhasználóink személyes adatainak biztonságát (bizalmas jelleg).

Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy bizonyítani tudja a hatóságok, bíróságok és a Felhasználók számára is hogy a Rendeletet betartva jár el (elszámoltathatóság elve).

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő addig őrzi meg a Felhasználó adatait, amíg azok szükségesek az összegyűjtésük alapjául szolgáló cél eléréséhez (pl. Szolgáltatások biztosítása, jogi és könyvelési kötelezettség teljesítése), illetve amíg a Felhasználó nem kéri adatainak törlését.

Adattárolás

A Honlapon kezelt személyes adatok az Intronet Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11., fsz.2.) által biztosított szervereken kerülnek elhelyezésre.

Adattovábbítás

A Honlap üzemeltetése, illetve az oldalon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosítása, vagy törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek harmadik fél, szolgáltató partnerek, illetve Hivatalok részére (Adatfeldolgozók). Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. A Honlap bizonyos funkcióinak használatakor (üzenetküldés űrlap segítségével, ajándékkártya megrendelése) a Felhasználó által megadott Személyes adatokat a rendszer nem tárolja el, hanem e-mail formájában juttatja el az Adatkezelőhöz. A Felhasználók Személyes adatait ebben az esetben harmadik fél részére nem továbbítjuk. A partner oldalak (időpontfoglalás - https://mandarin-beauty.salonic.hu, termékrendelés - Babor webáruház: https://hu.babor.com) és a külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Javasoljuk, hogy tekintse át ezen szolgáltatók adatkezelési tájékoztatóját is.

A Felhasználó felelőssége a közölt adatokkal kapcsolatban

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A közölt adatok helyességéért és valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.

A 16. életévét be nem töltött Felhasználó Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

A Mandarin Beauty Szalont örömmel tölti el, ha vendégei elégedettek, és tapasztalataikat másokkal is meg szeretnék osztani honlapunk Vendégkönyv rovatába e-mail-ben, vagy más felületen küldött bejegyzés formájában. A Vendégkönyv a honlap látogatói számára nyilvánosan hozzáférhetőek, az ott megjelenő bejegyzéseket bárki láthatja. Ezért kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben a honlap nyilvános részén (például Vendégkönyv) a Felhasználó bármilyen adatot közzétesz, azt az Adatkezelő nyilvánosan közzétett információként kezeli, a megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során (pl. vendégkönyv bejegyzés közzétételekor) az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Ha a Felhasználó egy másik személy adatait az ő hozzájárulása nélkül teszi közzé, akár szándékosan, akár hanyag kezelésből kifolyólag, akkor az adatok közzétételéért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Adatvédelmi incidens és erről való tájékoztatás

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Adatkezelő birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – az Adatkezelő a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

Amennyiben az Adatkezelőnek olyan adatvédelmi incidens jut a tudomására, amelyet megfelelő védelmi intézkedésekkel nem tud elhárítani és valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatvédelmi incidensről indokolatlan késedelem nélkül, nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Felhasználókat, és bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapon található hivatkozás (link) vezet (időpontfoglalás - https://mandarin-beauty.salonic.hu, termékrendelés - Babor webáruház: https://hu.babor.com). Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Mandarin Beauty Szalont semmilyen felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy tekintse át a partner oldalak adatkezelési tájékoztatóját is. Partner oldalak Adatkezelési Tájékoztatója: Időpontfoglalás - Salonic.hu: https://mandarin-beauty.salonic.hu/privacy Babor webáruház: https://hu.babor.com/service/shop/privacy

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az adatait. A Mandarin Beauty Szalon fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására. A Felhasználó következő belépésével elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat. Amennyiben Ön nem ért egyet a Tájékoztatóban foglaltakkal, meg kell kérjük, hogy ne használja oldalunknak azt a részét, ahol Személyes adatainak megadása szükséges.

III. Adatkezelési gyakorlat

Honlapunkon a látogatók szabadon, személyes adatok megadása nélkül böngészhetnek, azonban bizonyos funkciók és szolgáltatások csak meghatározott személyes adatok megadása, illetve az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása után érhetők el. (Üzenetküldés, Ajándékkártya megrendelése)

III. 1. Üzenetküldés kapcsolati űrlapon keresztül

A Kapcsolati űrlap kitöltésekor nevét és e-mail címét szükséges megadnia, mivel ezen Személyes adatok szükségesek az e-mail kommunikációhoz és a kapcsolatfelvételhez. Amennyiben telefonos visszahívást szeretne kérni, kérjük adja meg telefonszámát is. A Kapcsolati űrlap e-mailben kerül továbbításra az info@mandarinbeauty.hu e-mail címre, tehát a Felhasználó által megadott adatokat és információkat az Adatkezelő e-mail formájában kapja meg. A Felhasználó üzenetéről másolatot kap e-mailben az űrlap kitöltésekor általa megadott e-mail címre.

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a Kapcsolati űrlap kitöltésével és elküldésével megadja adatait, megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Név - a Felhasználó megnevezése
E-mail cím - e-mail kommunikációhoz, a Felhasználó kérdésének megválaszolásához
Telefonszám - kapcsolatfelvételhez, amennyiben a Felhasználó visszahívást kér
Üzenet - Kérjük, hogy üzenetében kizárólag abban az esetben adjon meg további személyes vagy érzékeny adatokat, amennyiben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a további megadott személyes és különleges adatokat a kapcsolatfelvétellel és esetleges kérdéseinek megválaszolásával összefüggésben kezeljük.
Kérjük, hogy a szükségtelen személyes adatok és a szükségtelen különleges adatok megadását szíveskedjék mellőzni. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. A Mandarin Beauty Szalon nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, ezekért az adatközlő vállal felelősséget. A Mandarin Beauty Szalon a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására, amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást.
Google Captcha - ellenőrző mező kitöltése, amely igazolja, hogy a felhasználó nem robot - Adatvédelem

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat és az esetlegesen megadott különleges adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott adatai törlését nem kéri. A Felhasználó a későbbiekben bármikor kérheti az általa megadott adatok törlését az info@mandarinbeauty.hu e-mail címen, amely azonban nem érinti a törlés előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adatkezelő

Mandarin Beauty Szalon

III. 2. Vendégkönyv bejegyzés írása

A Vendégkönyv bejegyzések pl. e-mail-ben, a kapcsolati űrlapon keresztül, Facebook üzenetban vagy megjegyzésben juttathatók el hozzánk. A Felhasználó által írt bejegyzés feldolgozást és moderálást követően kerül csak fel a honlapra.

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a kapcsolati űrlap kitöltésével és elküldésével megadja adatait, megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Név - a Felhasználó megnevezése E-mail cím - a Felhasználó e-mail címe az üzenet elküldéséhez, az info@mandarinbeauty.hu e-mail címre érkező e-mailnek ez lesz a feladója
Bejegyzés tárgya - info@mandarinbeauty.hu e-mail címre érkező e-mailnek ez lesz a tárgya
Bejegyzés - A Vendégkönyv bejegyzésben megadott adatokat és információkat az Adatkezelő nyilvánosan közzétett információként kezeli. A bejegyzés szövegében személyes adatokat kizárólag abban az esetben adjon meg, amennyiben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy bejegyzése megjelenjen honlapunk Vendégkönyv rovatában. Kérjük, hogy a szükségtelen személyes adatok (pl. teljes név) és a szükségtelen különleges adatok megadását szíveskedjék mellőzni. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése.
Google Captcha - ellenőrző mező kitöltése, amely igazolja, hogy a felhasználó nem robot - Adatvédelem
Amennyiben a Vendégkönyv bejegyzés bármilyen módon sérti vagy sértheti a Mandarin Beauty Szalon érdekeit, illetve a Mandarin Beauty Szalon filozófiájával és üzletpolitikájával össze nem egyeztethető, akkor az adott tartalmat nem teszi közzé. Az Adatkezelő nem köteles indokolni a moderálással kapcsolatos döntéseit.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat és az esetlegesen megadott különleges adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott adatai törlését nem kéri. A Felhasználó a későbbiekben bármikor kérheti az általa megadott adatok törlését az info@mandarinbeauty.hu e-mail címen, amely azonban nem érinti a törlés előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Adatkezelő

Mandarin Beauty Szalon

III. 3. Ajándékkártya megrendelése

Szolgáltatásaink Ajándékutalvány formájában is megvásárolhatók. Az Ajándékkártya megrendelése a következő adatok megadásával lehetséges: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, a szolgáltatásra szánt összeg, üzenet - megadása nem kötelező. A közölt adatok helyességéért és valóságtartalmáért a Felhasználó felel. A megrendelési űrlap kitöltésekor megadott Személyes adatokat honlapunk nem tárolja el, azok az ajándékkártya kiválasztott összegével és az esetlegesen megadottt üzenet szövegével együtt e-mail üzenetben kerülnek továbbításra a info@mandarinbeauty.hu e-mail címre. Megrendeléséről a Felhasználó által megadott e-mail címre a rendszer másolatot küld (megrendelés visszaigazolása). Mivel rendszerünk a megrendeléshez szükséges Személyes adatokat nem tárolja, ezért a Felhasználónak minden alkalommal újra meg kell adnia adatait.

A megrendelést követően az ajándékkártya ellenértékét a Mandarin Beauty Szalon számlaszámára kell átutalni. Az ajándékkártyát fizetést követően küldjük ki a megadott e-mail címre.

Az adatkezelés jogalapja:

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a megrendelésnél megadja adatait.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a megrendeléssel a Mandarin Beauty Szalon és a Felhasználó között elektronikus úton jön létre szerződés (online szerződés). Ennek kereteit a törvény határozza meg. Például kötelező visszaigazolást küldeni a megrendelésről, ezért a Mandarin Beauty Szalon köteles kezelni a Felhasználó e-mail-címét.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) alapján a megrendeléssel a Mandarin Beauty Szalonnak pontosan el kell számolnia, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Teljes név - a megrendelés azonosításához E-mail cím - megrendelés visszaigazolásának megküldéséhez
Számlázási név, számlázási cím - a számla kiállításához
Telefonszám - a Megrendelővel való kapcsolatfelvételhez Üzenet - nem kötelező kitölteni, a Megrendelő itt fogalmazhatja meg esetleges egyéb kéréseit a megrendeléssel kapcsolatban.

Adatkezelés időtartama:

A Mandarin Beauty Szalon a Megrendelő adatait a megrendelést követő 5 évig kezeli, mivel eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

A megrendelésekkel a Mandarin Beauty Szalonnak el kell tudni számolnia, ezért a Számviteli törvényben előírt 8 évig köteles őrizni azok adatait.

Adatkezelő:

Mandarin Beauty Szalon

III. 4. Időpontfoglalás

Szolgáltatásaink igénybevételéhez online is foglalhat hozzánk időpontot. Az időpontfoglalás a Salonic.hu rendszerén keresztül történik. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapon található hivatkozás (link) vezet (időpontfoglalás - https://mandarin-beauty.salonic.hu). Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Mandarin Beauty Szalont semmilyen felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy tekintse át a Salonic.hu oldal adatkezelési tájékoztatóját is: Időpontfoglalás - Salonic.hu: https://mandarin-beauty.salonic.hu/privacy

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a megfelelő mezők kitöltésével és elküldésével megadja adatait, megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

Adatkezelő

Mandarin Beauty Szalon

Adatfeldolgozó

One Stack IT Kft. (https://www.salonic.hu)

III. 5. Termékrendelés

Mandarin Beauty Szalonban kapható termékek online is megrendelhetők. A termékrendelés a Babor webáruházon keresztül történik. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapon található hivatkozás (link) vezet (Babor webáruház: https://hu.babor.com). Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Mandarin Beauty Szalont semmilyen felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy tekintse át a Babor webáruház adatkezelési tájékoztatóját is: Babor webáruház: https://hu.babor.com/service/shop/privacy

Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a termékrendelés során a megfelelő mezők kitöltésével és elküldésével megadja adatait, megismeri és elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

Adatkezelő

PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

“Cookie”-k kezelése

Honlapunk a hatékonyabb működés érdekében “cookie”-kat/sütiket (kisméretű adatfájlok, adatcsomagok) használ, amelyeket a böngésző program a Felhasználó számítógépén, illetve mobileszközén tárol. A honlap bizonyos részeinek kezeléséhez, a felhasználói munkafolyamatokhoz, a testreszabott kiszolgáláshoz, a kényelmi funkciók és a megfelelő felhasználói élmény biztosításához szükséges adatokat a böngésző program “cookie”-k használatával gyűjti és tárolja. A “cookie”-k alapvetően nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem képesek a felhasználó azonosítására.

Az adatkezelésnek elsősorban technikai jellegű célja van: bizonyos “cookie”-k feltétlenül szükségesek a rendszer folyamatos működéséhez, a honlap böngészéshez és használatához, míg más tartalmú “cookie”-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A rendszer által technikailag kezelt adatok: a Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a honlap igénybevételekor generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként kezel. A “cookie”-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát, és megfelelő felhasználói élményt biztosít (ideiglenes “cookie”-k). A honlapra történő belépéskor az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás és jogellenes tartalmak kiszűrése, ill. a felhasználó adatainak védelme érdekében) a Felhasználó IP címe külön hozzájárulás nélkül is rögzítésre kerül a tárhelyszolgáltatónál technikai célból. Az IP cím egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az internetprotokoll segítségével kommunikáló számítógépek egymás azonosítására használnak. Az IP cím a Felhasználó azonosítására csak abban az esetben alkalmas, amennyiben az internetszolgáltató indokolt esetben, a hatóság kérésére azonosítja az IP címhez tartozó előfizetőt.

Az adatkezelés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A Honlap a látogatói forgalom méréséhez külső webanalitikai kiszolgáló (Google Analytics) “cookie”-jait használja, melyek lehetővé teszik, hogy személyes beazonosítás nélkül összesített, statisztikai jellegű adatokat gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatók a weboldalt (pl. látogatók száma, felkeresett oldalak, megtekintési idő), mindezt a honlap fejlesztésének, valamint a felhasználói élmények javításának céljával. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon érhetők el. A weboldalunk szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.

A honlap által használ ideiglenes “cookie”-k a munkafolyamat befejezésével, illetve a honlap bezárásával törlésre kerülnek. A legtöbb “cookie”-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a “cookie”-k alkalmazását tiltsa. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a “cookie”-k letiltása megakadályozhatja a honlap bizonyos részeinek, illetve funkcióinak használatát, az oldal működése nem lesz teljes értékű. A külső szolgáltatók által kezelt “cookie”-kra a külső szolgáltatók “cookie” kezelési gyakorlata vonatkozik.

Közösségi oldalak bővítményei: A közösségi oldalak (pl. Facebook) által működtetett bővítmények lehetővé teszik a közösségi oldal és a honlap összekapcsolását. Bizonyos “cookie”-k arra szolgálnak, hogy a Felhasználó a weboldalt böngészve használni tudja a közösségi oldalak szolgáltatásait (pl. “kedvelés” vagy “megosztás” funkció). A közösségi bővítmények információkat gyűjthetnek az honlapon végzett tevékenységről, amelyeket továbbíthatnak a közösségi oldal felé. Ezeket a “cookie”-kat a közösségi oldalak tárolhatják és kezelhetik. A Felhasználó a közösségi oldalakat érintő adatkezelési beállításait a közösségi oldalon regisztrált fiókjába bejelentkezve kezelheti.

A Mandarin Beauty Szalon Facebook és Instagram oldalához, YouTube csatornájához kapcsolódó adatkezelés és egyéb irányelvek

A Mandarin Beauty Szalon a programjainak és szolgáltatásainak ismertetésére, videóinak megosztására Facebook és Instagram oldalt, valamint YouTube csatornát tart fenn. A Facebook és Instagram oldalon található posztokhoz és a YouTube csatornán lévő videókhoz történő hozzászólás nem minősül a Mandarin Beauty Szalon felé formális megkeresésnek. Az Adatkezelő a Facebook és Instagram oldalán és YouTube csatornáján, illetve azokhoz kapcsolódóan nem kezel személyes adatot, így a Felhasználó által közzétett személyes adatot sem, a felhasználókra a Facebook, az Instagram és a YouTube adatkezelési szabályzata az irányadó. A Facebook Adatkezelési szabályzata:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Az Instagram Adatkezelési szabályzata:
https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu
A YouTube-ra vonatkozó Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek:
https://policies.google.com/privacy
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Facebook használati feltételeit (https://www.facebook.com/policies?ref=pf), az Instagram szabályzatát (https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=hu) vagy a YouTube irányelveit (https://www.youtube.com/intl/hu/about/policies/#community-guidelines) sértő, vagy egyébként jogellenes, illetve a Mandarin Beauty Szalon filozófiájával és üzletpolitikájával össze nem egyeztethető hozzászólás vagy ilyen tartalom közzététele esetén további értesítés nélkül letiltsa az érintettet és/vagy törölje a hozzászólást. A Mandarin Beauty Szalon semmiféle felelősséget nem vállal az ilyen hozzászólásért vagy tartalomért.

V. A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek érdekében hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

Hozzáféréshez való jog

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, valamint az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről. (Az általános tudnivalók a Tájékoztató Adatvédelmi gyakorlatról szóló részében olvashatók.)

Helyesbítés joga

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő addig őrzi meg a Felhasználó adatait, amíg azok szükségesek az összegyűjtésük alapjául szolgáló cél eléréséhez (pl. Szolgáltatások biztosítása, jogi és könyvelési kötelezettség teljesítése), illetve amíg a Felhasználó nem kéri adatainak törlését.

Visszavonás joga és Törléshez való jog (Elfeledtetéshez való jog)

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén - amennyiben az adatkezelésre nincs egyéb jogszabályi kötelezettség - jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni és kérheti személyes adatainak törlését, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Tiltakozáshoz való jog

A tiltakozás a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Az Adatkezelő a személyes adatokat a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával veszi fel, és abból a célból használja azokat, amely célból megadták, ezért az érintett tiltakozása valójában az adatok törlése iránti kérelme, csak tiltakozásként fejezi ki. Olyan adatok törlését az Adatkezelő nem végezheti el, amelyek kezelésére jogi és könyvelési kötelezettség alapján köteles (pl. számlázási adatok).

Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog)

A Felhasználó kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (adatai zárolását) az Adatkezelőnél abban az esetben, ha:
- vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamban,
- az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme kizárja; vagy,
- tiltakozott az adatkezelés ellen, és az eljárása jogszerűségének vizsgálata még nem zárult le.
A zárolás alatt lévő személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

Adattovábbításhoz (Adathordozhatósághoz) való jog

A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Kérelmek kezelése

A Felhasználó az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, észrevételét, aggályát az info@mandarinbeauty.hu e-mail címen juttathatja el hozzánk. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet elektronikus úton. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszt nyújthat be közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is, illetve lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Keresetét a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso) nyújthatja be.

clearnesseye

femininesoft

cosmetics

puremassage

gentleessence

lifehealth

vitalizing

lovecomfort

sensitivecare

calming

make-uplips